عیبی نداره اگه بترسین،

یادتون باشه بدون ترس

شجاعتی هم وجود نداره.