امام باقرعلیه السلام فرمود:حکایت آزمند به دنیا،حکایت کرم ابریشم است هرچه بیشتر ابریشم بر خود می‏تند،با بیرون آمدن از پیله بیشتر فاصله می‏گیرد تا آن که سرانجام دق مرگ می‏شود

الکافی ج2ص31