اشک هایی که پس از هرشکست میریزیم 

همان عرقیست که برای پیروزی نریخته ایم