برای رسیدن به هدف تاش کنید زیرا هدف مهم نیست هدف همان حرکت است