یه نصیحت دربارهٔ راز داری،

بهترین کار اینکه اصلا رازی رو ندونید.