ای که نامت تسکین
قلب ناآرام من است
تو را سپاس میگویم
از اینکه دوباره خورشید مهرت
از پشت پرده ى
تاریکی و ظلمت طلوع کرد
و جلوه ی صبح را
بر دنیای کائنات گستراند..